top
V košíku zatím nemáte žádné zboží.

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě společnosti CULT design s.r.o.

Prodávající DANGEROUS GOODS s.r.o., Unhošťská 1657, 253 01 Hostivice. IČ:24256561,Spisová značka : C19785 vedená u rejstříkového soudu v Praze. 

Obchodní podmínky platné od 19. května 2017 (dále jen Obchodní podmínky)

1) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Kupující - fyzická nebo právnická osoba (dále jen Kupující) učiněním objednávky stvrzuje, že akceptuje tyto Obchodní podmínky. Vztahy mezi Kupujícím a Prodávajícím se řídí těmito Obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.

2) OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ A SLUŽEB

Objednávka zboží a služeb může být provedena prostřednictvím E-shopu, telefonicky, zasláním prostřednictvím e-mailu. Rozměry, hmotnost,  vzhled a ostatní údaje uvedené v E-shopu jsou údaji vycházejícími z údajů výrobců. Zboží prodávané v E-shopu je v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží a vyhovuje zákonným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky.

3) POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY, KUPNÍ SMLOUVA, ZÁLOHA

Objednávka učiněná kupujícím je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká, když prodávající zašle kupujícímu potvrzení objednávky. Rozsah dodávky, cenu zboží, termín dodání, výši zálohy, platební a dodací podmínky potvrdí prodávající kupujícímu zasláním potvrzení objednávky e-mailem, nebo poštou. nebo jeho osobním předáním. Nemá-li Prodávající zboží skladem objedná jej u dodavatele po úhradě zálohy. Po úhradě zálohy zašle kupujícímu příslušný daňový doklad e-mailem, nebo poštou, nebo mu jej osobně předá.

4) ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY KUPUJÍCÍM

Kupující může objednávku zrušit do 24 hodin od objednání a to písemně, e-mailem, nebo faxem a to bez udání důvodu. Zruší-li Kupující objednávku později, než do termínu uvedeného v předchozí větě, má Prodávající právo požadovat po Kupujícím náhradu nákladů vzniklých v souvislosti s obstaráním zboží pro kupujícího a to až do výše 100% ceny objednaného zboží a služeb. Uhradil-li Kupující prodávajícímu zálohu má kupující nárok na její vrácení do 5 dnů od zrušení objednávky buď bankovním převodem, nebo v hotovosti.

5) ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY PRODÁVAJÍCÍM

Prodávající může od objednávky jednostranně s okamžitou platností odstoupit dojde-li průběhu doby, kdy bylo zboží objednáno, k výrazné změně kurzu zahraniční měny nebo ke změně ceny, či změně specifikace zboží ze strany dodavatele. Uhradil-li Kupující prodávajícímu zálohu má kupující nárok na její vrácení do 5 dnů buď bankovním převodem, nebo v hotovosti. Zároveň kupujícímu náleží náhrada ve výši 0,05% z částky zálohy za každý den od její úhrady do dne jejího navrácení kupujícímu. Náhrada bude uhrazena spolu s vracenou zálohou.

6) DODÁNÍ ZBOŽÍ KUPUJÍCÍMU

Dodání objednaného zboží bude provedeno způsobem dodání a na místo stanovené v objednávce Kupujícího a potvrzené v potvrzení objednávky.

Bude-li Kupující dodatečně požadovat změnu způsobu, nebo místa dodání má Prodávající právo na doúčtování nákladů, které mu vznikly v důsledku takovéto změny.

Kupující si může vybrat tyto způsoby dodání:
Dodání balíkem

 

7) MOŽNOSTI PLATBY:


Kupující si může vybrat tyto způsoby platby:
Pevodem
Platba předem
Dobírkou

8) DODACÍ LHŮTA

Zboží, které je skladem, odešle Prodávající bezprostředně po obdržení objednávka – do 3 pracovních dnů.. U zboží, které bude Prodávající objednávat u dodavatele, sdělí Prodávající Kupujícímu dodací lhůtu po potvrzení termínu dodavatelem.

Dojde-li z důvodu na straně Prodávajího ke zpoždění dodávky zboží o více než 14 dní oproti potvrzenému termínu dodání a uhradil-li Kupující Prodávajícímu zálohu, má Kupující nárok na náhradu ve výši 0,05% z částky této zálohy za každý den prodlení s dodávkou. Náhrada bude Kupujícímu odečtena z celkové ceny objednávky při její fakturaci.

9) PRÁVO NA VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Právo na vrácení zboží nelze uplatnit na zboží vyrobené pro Kupujícího na zakázku, nebo zboží upravené na přání Kupujícího. V ostatních případech má Kupující dle Občanského zákoníku právo na zrušení Kupní smlouvy do 14 dnů od doručení zboží. Prodávající vrátí Kupujícímu kupní cenu zboží do 5 pracovních dnů po převzetí zboží od Kupujícího buď bankovním převodem, nebo v hotovosti. Cena za dopravu a poskytnuté služby nebude vrácena. Náklady na dopravu zboží zpět k Prodávajícímu jdou k tíži Kupujícího. Před odesláním zboží je Kupující povinen kontaktovat Prodávajícího ohledně zajištění vhodného způsobu balení a dopravy zboží. Bude-li Prodavajícímu doručeno zboží poškozené v důsledku nevhodného zabalení a/nebo nevhodného způsobu přepravy, nebude možno vrátit kupní cenu v plné výši.

10) REKLAMACE A ZÁRUKA

Reklamace vyřídí Prodávající v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je Kupující povinen neprodleně hlásit Prodávajícímu telefonicky, e-mailem, faxem, nebo písemně.

Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Záruční doba počíná běžet převzetím zboží.

Záruka se nevztahuje na:
a) vady vzniklé běžným používáním,
b) nesprávným použitím výrobku a chybnou údržbou,
c) nesprávným skladováním.

Postup při reklamaci
O reklamaci informuje Kupující Prodávajícího telefonicky, e-mailem, či písemně. Prodávající vyřídí reklamaci v zákonné lhůtě. Před případným odesláním zboží zpět k Prodávajícímu je Kupující povinen kontaktovat Prodávajícího ohledně zajištění vhodného způsobu balení a dopravy zboží. Bude-li Prodavajícímu doručeno zboží poškozené v důsledku nevhodného zabalení a/nebo nevhodného způsobu přepravy, nebude možno vrátit kupní cenu v plné výši.

ADRESA PRO ZASÍLÁNÍ KORESPONDENCE:
DANGEROUS GOODS s.r.o., Unhošťská 1657, 25301  Hostivice
e-mail: info@dangerousgoods.cz
Kontaktní osoba: Lenka Nývltová

V Praze, 19. května 2017

© Copyright 2012-2024, DANGEROUS GOODS s.r.o.   |    Mapa stránek